Tag Archives: Договор с ЖЕКом

Договор с ЖЕКом на содержание дома и обслуживание придомовой территории

Недавно получил проект Договора  с ЖЕКом на содержание дома и обслуживание придомовой территории. Если честно,  то при первоначальном прочтении складывается такая аллегория, что какой то паук  плетет свою паутину. Но не буду больше об аллегориях и почитаем первоисточник.  Выкладываю этот договор,  пока  как есть. Я думаю что например в Киеве используется один и тот же шаблон такого договора, утвержденный КГГА под руководством А.В. Попова. Чуть попозже я собираюсь составить свое мнение о нем, в виде замечаний к проекту договора и с рекомендациями, как поступать при получении такого проекта Договора. Хотя уже сейчас, могу посоветовать одно, НЕ СПЕШИТЕ ЕГО ПОДПИСЫВАТЬ !  Итак представляю вашему вниманию  …

______________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВІР
про надання послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій

 

м. Київ                                                                                                                                                                                                     20.03.2011 р.

Комунальне підприємство __________________________________  в  особі _________________________________________
(посада, прізвище, і’мя та по батькові)

що діє на підставі Статуту, (далі — Виконавець), з однієї сторони, і __________________________________________________
що є власником житлового будинку (гуртожитку), власником (наймачем) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником нежитлового приміщення житловому будинку (гуртожитку) (далі — Споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про:

Предмет договору

1. Предметом цього договору є забезпечення Виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — послуги) у житловому будинку (гуртожитку)
№ ___, кв. № ____, вул. ______________________________ (загальна площа ______ кв. м.) у м. Києві.
а Споживачем — забезпечення своєчасної оплати таких послуг за встановленим тарифом у строк та на умовах, що передбачені цим договором.
2. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичнос строків надання послуг.
3. Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату укладення цього договору становить ___________________________________
(прописом)
4. Наявність пільг з оплати послуг:

_________________________________________________________
(категорія пільги)  (відсотків прописом)

Оплата спожитих послуг

5. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа місяця, що наступає за розрахунковим.
6. Послуги оплачуються в готівковій або безготівковій формі
7. Плата власниками (наймачами) квартир вноситься на розподільчий рахунок КП «ГІОЦ» № 2603000018106 в ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670,
8. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня в установленому законом розмірі.

У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати.

Права та обов’язки сторін

10. Споживач має право на:

1) своєчасне отримання послуг належної якості згідно із законодавством;

2) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;

3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством поряд

4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

5) своєчасне отримання від виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим наданн: послуг. їх споживчі властивості тощо;

6) проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

8 ) внесення за погодженням з Виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

11. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлений цим договором строк;

2) своєчасно інформувати Виконавця про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах належного йому приміщення;

3) дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил:

4) забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця за наявності у них відповідного посвідчення до мережі, арматури та розподільних систем метою;

ліквідації аварій — цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду — згідно з вимогами нормативно-правових актів сфері житлово-комунальних послуг;

5) у разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом/договором;

6) проводити за рахунок власних коштів ремонт квартири (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку):

7) своєчасно вживати заходів до усунення пов’язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини, за власний рахунок;

8.) дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку квартири (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) поінформувати у десятиденний строк Виконавця про втрату права на пільги.

12. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача дотримання вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, експлуатації житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках), санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) Споживача ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і за» проведення технічного і профілактичного огляду;

3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом/договором;

4) вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення пов’язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості зазначених робіт;

13. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно із законодавством;

2) подавати Споживачеві в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг в установлені законодавством строки;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;
5) сплачувати споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затверджене центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, шляхом проведення відповідного перерахунку:
6) своєчасно ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг в разі його звернення;

7) своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення пов’язаних з наданням послуг неполадок, що виникли з його вини;

8.) відшкодовувати Споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю Споживача внаслідок ненадання посл^ або надання послуг неналежної якості шляхом проведення відповідного перерахунку;

9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання житлових будинків (гуртожитків), квартир, приміщень;

10) своєчасно проводити підготовку житлового будинку (гуртожитку) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Відповідальність сторін

14. Споживач несе відповідальність згідно із законом за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені;

3) порушення визначених цим договором зобов’язань.

4) нанесення збитків майну виконавця, інших осіб,включаючи пошкодження будинку, його інженерно-технічного обладнання.

15. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю, шляхом відшкодування збитків шляхом проведення перерахунків або в судовому порядку;

2) зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури тарифу, періодичності та строків надання пос.

3) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт шляхом проведення відповідних перерахунків вартості ненаданих або не в повному обсязі наданих за відповідний період послуг;

4) порушення зобов’язань, визначених цим договором.

Порядок розв’язання спорів

У разі порушення Виконавцем умов цього договору Споживачем та представником Виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строкі виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.

Представник Виконавця повинен з’явитися за викликом Споживача для складання, підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів. У разі неприбуття представника Виконавця у визначений цим договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійснин якщо його підписали не менш як два інших Споживачі, що не перебувають між собою в родинних відносинах з залученням сторонньої особи.

Акт-претензія подається Виконавцеві, який вирішує протягом трьох робочих днів питання щодо проведення перерахунку платежів або надає Споживач обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

18. Спори між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного г екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуг відповідно до умов цього договору.

Строк дії договору

20. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє безстроково.

У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання договору або необхідність його перегля цей договір вважається щороку продовженим.

21. Цей договір може бути розірваний достроково у разі:

— переходу права власності (користування) на квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) до інше особи;

— при зміні у встановленому порядку Виконавця послуг.

22. Цей договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Споживача, другий — у Виконавця.

Інші умови

23. При зміні тарифів, що набрали законної сили в установленому порядку, додаткові зміни до цього договору не вносяться.

Адреса

Довідкові відомості

Телефони виконавця:

Диспетчерська, аварійна служба :
Бухгалтерія:
Паспортисти:
Майстри:
Головний інженер:
Директор:

____________________________________________________________________________________________________________________

Ну и что думаете  господа юристы  по поводу сего проекта договора   ?